Board logo

標題: 黄山 1 [打印本頁]

作者: 無常    時間: 2017-2-23 16:56     標題: 黄山 1

無常 攝影


喜欢拍风景照的人,想必都向往走一趟黄山,捕捉黄山的灵气,来了一趟才发觉,长期留在山上才是最理想的拍摄方法。:)

DSC01130.JPG
2017-2-23 16:54


DSC01168.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01171_Snapseed.jpg
2017-2-23 16:55


DSC01175.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01177.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01179.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01192.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01216.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01227.JPG
2017-2-23 16:55


DSC01228.JPG
2017-2-23 16:55


圖片附件: DSC01130.JPG (2017-2-23 16:54, 140.29 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5602&k=973a7b8ab61db1c0178009379677d3be&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01168.JPG (2017-2-23 16:55, 236.14 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5603&k=6240180fe7f1c96b78fa11948bea2ca1&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01171_Snapseed.jpg (2017-2-23 16:55, 154.63 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5604&k=9d906bff095d98ccd46f740e96ec869a&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01175.JPG (2017-2-23 16:55, 129.56 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5605&k=6832950bee601d04a3bb8b44a5bd6519&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01177.JPG (2017-2-23 16:55, 268.71 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5606&k=278ad9c860d54398f5f4540a1f0fe74d&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01179.JPG (2017-2-23 16:55, 245.35 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5607&k=5a2bb2fea184198a82a2e38dbada1e79&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01192.JPG (2017-2-23 16:55, 232.94 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5608&k=52200d59f9121d2b4d2d03eb67db7185&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01216.JPG (2017-2-23 16:55, 118.66 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5609&k=887fbaf61a9d99e1524b646a18e77f84&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01227.JPG (2017-2-23 16:55, 226.56 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5610&k=c17ad4bc71a85631d01ee8a69b6727ae&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01228.JPG (2017-2-23 16:55, 221.89 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5611&k=1dd9db56fc766c1cd96e04ad9ffd16db&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:01

DSC01243.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01250.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01262.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01263.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01264.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01266_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:00


DSC01269.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01276.JPG
2017-2-23 17:00


DSC01279.JPG
2017-2-23 17:01


DSC01288.JPG
2017-2-23 17:01


圖片附件: DSC01243.JPG (2017-2-23 17:00, 265.27 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5612&k=831b27772164c71e01da95daea6f5ef0&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01250.JPG (2017-2-23 17:00, 188.58 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5613&k=ec0a711bc40e62a939b0e339077aee1b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01262.JPG (2017-2-23 17:00, 232.89 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5615&k=35c9160b883a38b275cf843fb006f870&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01263.JPG (2017-2-23 17:00, 231.46 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5616&k=a161614612a995a923b63c267bfc2506&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01264.JPG (2017-2-23 17:00, 253.65 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5617&k=10976d6583cb74d00ca316f1c29745ad&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01266_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:00, 188.63 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5618&k=636cdad4cc2c1ac064528d9870761747&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01269.JPG (2017-2-23 17:00, 226.94 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5619&k=df3097d0da4685a68886ab9a2be28383&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01276.JPG (2017-2-23 17:00, 243.54 KB) / 下載次數 14
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5620&k=91d41d99b66b0d75a6b9e6b689a9f80d&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01279.JPG (2017-2-23 17:01, 225.94 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5621&k=d68116244f2e52cf4d4b104e0a249ff0&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01288.JPG (2017-2-23 17:01, 304.94 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5622&k=68b14a6aa1ed80ab1b52ff31d6697dc7&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:05

DSC01309.JPG
2017-2-23 17:03


DSC01313.JPG
2017-2-23 17:03


DSC01314.JPG
2017-2-23 17:04


DSC01319_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:04


DSC01322_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:04


DSC01325_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:04


DSC01329.JPG
2017-2-23 17:04


DSC01333.JPG
2017-2-23 17:04


DSC01341.JPG
2017-2-23 17:04


DSC01343.JPG
2017-2-23 17:04


圖片附件: DSC01309.JPG (2017-2-23 17:03, 280.43 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5623&k=abc9d2dbda1ce818fd5e74c51654532c&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01313.JPG (2017-2-23 17:03, 193.53 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5624&k=64bad50efd0ed4d44ab2d70e3b640ff0&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01314.JPG (2017-2-23 17:04, 317.59 KB) / 下載次數 14
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5625&k=9a6e3589e680f85b30ed38ea0bd66c5c&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01319_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:04, 210.01 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5626&k=71cee595bb12bdd6371e611468768e12&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01322_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:04, 240.02 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5627&k=05c395e62a2ab5eeac67569f41904304&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01325_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:04, 260.61 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5628&k=3523be29f099963236732224e564a81d&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01329.JPG (2017-2-23 17:04, 298.12 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5629&k=c128f102d56cf83cbfc5fda41825c63c&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01333.JPG (2017-2-23 17:04, 341.66 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5630&k=f42bae739bb98e9b27fb67bf557d7c31&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01341.JPG (2017-2-23 17:04, 293.23 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5631&k=cc2abb038afeb2e6449399b81ba4c654&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01343.JPG (2017-2-23 17:04, 246.62 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5632&k=0812921c8b0a01620fd48bd6d390931f&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:09

DSC01346.JPG
2017-2-23 17:07


DSC01347.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01360.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01366.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01380.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01386.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01393.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01394.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01396.JPG
2017-2-23 17:08


DSC01404.JPG
2017-2-23 17:08


圖片附件: DSC01346.JPG (2017-2-23 17:07, 243.28 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5633&k=91fc77771fba0d2a2b22436543d491af&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01347.JPG (2017-2-23 17:08, 277.08 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5634&k=107c3d4641bd5347a29c7efa0c061fff&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01360.JPG (2017-2-23 17:08, 288.87 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5635&k=34d003cde22f824dc7c50a7e4d20fc05&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01366.JPG (2017-2-23 17:08, 237.9 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5636&k=983994b8ea4571148919a503ba99ebc4&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01380.JPG (2017-2-23 17:08, 218.27 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5637&k=e82fe91c3cb9c6b2fba0fd67c7f4931c&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01386.JPG (2017-2-23 17:08, 303.78 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5638&k=261219f4789db8922d7846d5c505c74b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01393.JPG (2017-2-23 17:08, 251.14 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5639&k=bf80054c3aa71aa6d05041621ae487d0&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01394.JPG (2017-2-23 17:08, 149.99 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5640&k=8250001fb1eec755ca76f653d3ff6cad&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01396.JPG (2017-2-23 17:08, 234.85 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5641&k=4e9957104db2c00b850c912a657cdb68&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01404.JPG (2017-2-23 17:08, 258.64 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5642&k=90d9d285d46db617906746390483b359&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:13

DSC01419.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01425.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01430.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01432.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01439.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01443.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01459.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01472.JPG
2017-2-23 17:12


DSC01480.JPG
2017-2-23 17:13


DSC01484.JPG
2017-2-23 17:13


圖片附件: DSC01419.JPG (2017-2-23 17:12, 229.24 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5643&k=f3099376f5be2dc3ae7dade947f135cf&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01425.JPG (2017-2-23 17:12, 263.32 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5644&k=706716900bdff868061d24c3b044e35a&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01430.JPG (2017-2-23 17:12, 258.44 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5645&k=c825101bc51aaaf8943e69087087fa92&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01432.JPG (2017-2-23 17:12, 273.65 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5646&k=b458248c1e984d7657fe4cc5b0a067f3&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01439.JPG (2017-2-23 17:12, 401.6 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5647&k=8dcb67eded57136802ce070d955736e8&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01443.JPG (2017-2-23 17:12, 236.29 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5648&k=cee160111a84c8746c347e2d334a946a&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01459.JPG (2017-2-23 17:12, 342.73 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5649&k=7604b4614f0b82b909b138f6d683ff33&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01472.JPG (2017-2-23 17:12, 272.86 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5650&k=44843e3b1645b01c05b02dacb939bbb1&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01480.JPG (2017-2-23 17:13, 293.79 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5651&k=46845958cb0b55c4fa5beef719ff7cd1&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01484.JPG (2017-2-23 17:13, 274.36 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5652&k=9e5ca972d9cb3d0edbc21e8cf196ab57&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:17

DSC01500.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01532.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01537.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01551.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01559.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01561.JPG
2017-2-23 17:16


DSC01563.JPG
2017-2-23 17:17


DSC01569.JPG
2017-2-23 17:17


DSC01579.JPG
2017-2-23 17:17


DSC01583.JPG
2017-2-23 17:17


圖片附件: DSC01500.JPG (2017-2-23 17:16, 211.25 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5653&k=20ed596e85317b6cb990bf62e6b66263&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01532.JPG (2017-2-23 17:16, 254.45 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5654&k=1ea0b8cf5fd9c1e8517fe17bd39c25c3&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01537.JPG (2017-2-23 17:16, 244.16 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5655&k=38e83b7e2d7b017ada5e15403a51ca8d&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01551.JPG (2017-2-23 17:16, 284.44 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5656&k=7efaa5526e06d9fd8442dbd9b90fba23&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01559.JPG (2017-2-23 17:16, 329.84 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5657&k=8d269bb51eeca472c60df8a31b6fa7da&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01561.JPG (2017-2-23 17:16, 265.12 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5658&k=603b888bce03709d86003edcb3d0c871&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01563.JPG (2017-2-23 17:17, 296.2 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5659&k=07ee09659ae719645054616e891fb4dd&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01569.JPG (2017-2-23 17:17, 265.01 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5660&k=2c82e15932e414b11d586cd6d481d594&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01579.JPG (2017-2-23 17:17, 269.92 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5661&k=2517080757dab3fcf4ade19c6e93ad11&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01583.JPG (2017-2-23 17:17, 252.89 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5662&k=126cc6c4de12d49ff006219e24b099be&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:24

DSC01592_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:21


DSC01596.JPG
2017-2-23 17:21


DSC01605.JPG
2017-2-23 17:21


DSC01615.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01627.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01632.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01637.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01646.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01654.JPG
2017-2-23 17:22


DSC01659.JPG
2017-2-23 17:22


圖片附件: DSC01592_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:21, 228.33 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5663&k=a1c5ac350fbf6adfabf2e5e9d6c928c5&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01596.JPG (2017-2-23 17:21, 273.15 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5664&k=815859e3df58265ef74717288892b612&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01605.JPG (2017-2-23 17:21, 250.04 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5665&k=0ad98037ee6d2b6f959cd0ee8bf480a7&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01615.JPG (2017-2-23 17:22, 258.46 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5666&k=7a0ed0846457b6c8dbde4f5494a6a14d&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01627.JPG (2017-2-23 17:22, 187.95 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5667&k=57428ff975cd4226bd4475da15b6653b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01632.JPG (2017-2-23 17:22, 150.16 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5668&k=6ec2f2eb672768df6d62331324127bda&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01637.JPG (2017-2-23 17:22, 290.81 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5669&k=4f2eef8fdb80b9c2e6e93fd56bab0723&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01646.JPG (2017-2-23 17:22, 218.05 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5670&k=f0809a1f0b0a4a144e8329be246cc46b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01654.JPG (2017-2-23 17:22, 128.54 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5671&k=3add091b9209b4ecafd42b047805deb1&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01659.JPG (2017-2-23 17:22, 245.43 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5672&k=81524c64cc4ade83b8ee95a015f18c20&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:29

DSC01680.JPG
2017-2-23 17:27


DSC01681.JPG
2017-2-23 17:27


DSC01685.JPG
2017-2-23 17:27


DSC01687_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:27


DSC01689.JPG
2017-2-23 17:27


DSC01692.JPG
2017-2-23 17:27


DSC01693_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:27


DSC01699.JPG
2017-2-23 17:28


DSC01718.JPG
2017-2-23 17:28


DSC01731.JPG
2017-2-23 17:28


DSC01736.JPG
2017-2-23 17:28


圖片附件: DSC01680.JPG (2017-2-23 17:27, 239 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5673&k=5ffcc5611ba3f40bda2d6e40dc81eb87&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01681.JPG (2017-2-23 17:27, 261.33 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5674&k=0e797afc064929bfd23abacb8149c101&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01685.JPG (2017-2-23 17:27, 319.92 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5675&k=c7e2c47a85161d6d62c0d978ac1deb01&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01687_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:27, 160.91 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5676&k=aba41cb32ca558731e8489974b885e16&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01689.JPG (2017-2-23 17:27, 245.96 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5677&k=41d0c6a64de31aa00b675e0af92f1ecb&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01692.JPG (2017-2-23 17:27, 308.05 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5678&k=4dbe209aaa14a145c0258ddc3aaff24b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01693_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:27, 244.79 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5679&k=c54c70f36b157d7e362c14e72dc3b136&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01699.JPG (2017-2-23 17:28, 258.78 KB) / 下載次數 10
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5680&k=ecc7a9ee00ba3983796c3ff74362981b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01718.JPG (2017-2-23 17:28, 407.95 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5681&k=02b2508926265cbe196c6354ce1b79bd&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01731.JPG (2017-2-23 17:28, 223.92 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5682&k=872b8c0c40c392a62ae61ff8e0c2966e&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01736.JPG (2017-2-23 17:28, 205.92 KB) / 下載次數 16
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5683&k=57eff6d75e682cc5209cc1cce11c6df3&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:33

DSC01742.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01748.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01765.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01774.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01790.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01793.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01814.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01815.JPG
2017-2-23 17:32


DSC01817_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:32


DSC01822.JPG
2017-2-23 17:33


圖片附件: DSC01742.JPG (2017-2-23 17:32, 324.43 KB) / 下載次數 14
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5684&k=16fc842bb6b6f3d108a6ad56305f67b2&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01748.JPG (2017-2-23 17:32, 289.62 KB) / 下載次數 13
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5685&k=cb4fe5520ab2d429db4c628a135a6259&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01765.JPG (2017-2-23 17:32, 286.4 KB) / 下載次數 14
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5686&k=e49de14ed46a4a56b0a5cd87f2c5ae12&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01774.JPG (2017-2-23 17:32, 240.54 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5687&k=c3b1d3ed1e1b4d9fd56668e272952725&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01790.JPG (2017-2-23 17:32, 286.76 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5688&k=20f59e27da7143f048e789822ed9ecca&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01793.JPG (2017-2-23 17:32, 256.95 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5689&k=3d31705f05626c81955cc9313957d9cf&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01814.JPG (2017-2-23 17:32, 280.42 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5690&k=dc7d9f05261584f340af178525f56069&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01815.JPG (2017-2-23 17:32, 272.85 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5691&k=58451428fcea2b7566cefc75c92534dd&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01817_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:32, 271.11 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5692&k=2fd773ac212acf05fa04add5da9ff059&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01822.JPG (2017-2-23 17:33, 243.44 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5694&k=75b0ac624b7e897b3172878a615b63e8&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:38

DSC01835_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:36


DSC01842_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:36


DSC01844_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:36


DSC01847.JPG
2017-2-23 17:36


DSC01854.JPG
2017-2-23 17:37


DSC01860.JPG
2017-2-23 17:37


DSC01877.JPG
2017-2-23 17:37


DSC01884_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:37


DSC01885.JPG
2017-2-23 17:37


DSC01896.JPG
2017-2-23 17:37


圖片附件: DSC01835_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:36, 222.42 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5695&k=c3000903b1e6a445b69ff3d681ab821e&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01842_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:36, 107.53 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5696&k=05c0805e5f96ed8917f9742a4c9fc58b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01844_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:36, 136 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5697&k=91c0095c62ea2a5a1c00ba00f1ff7757&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01847.JPG (2017-2-23 17:36, 206.51 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5698&k=864324ddd18d440fdc66e6612c91c699&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01854.JPG (2017-2-23 17:37, 217.7 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5699&k=34ad0dcda716ba1e1595ec721ac008a2&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01860.JPG (2017-2-23 17:37, 125.02 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5700&k=0f805e682a9cc965156326b027c8f819&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01877.JPG (2017-2-23 17:37, 186.14 KB) / 下載次數 12
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5701&k=7fc977073e08d5ae4416b336e68d1229&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01884_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:37, 146.64 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5702&k=605e66222e6c88deed57cd3ac1955de1&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01885.JPG (2017-2-23 17:37, 137.65 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5703&k=4c03e18a2cbd965b79a2d943f267c029&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01896.JPG (2017-2-23 17:37, 332.48 KB) / 下載次數 11
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5704&k=947c7a292373c5ec3fdddefc6653ad51&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 無常    時間: 2017-2-23 17:42

DSC01915_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:39


DSC01917_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01918_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01921_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01928_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01932_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01933_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01934_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01940_Snapseed2.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01941_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01945_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01967_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


DSC01975_Snapseed.jpg
2017-2-23 17:40


圖片附件: DSC01915_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:39, 198.46 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5705&k=38e3a23cbd96b012b57598f1c8f15ede&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01917_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 133.27 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5706&k=e91e9ec6af7bc6669bd36cbaa421c951&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01918_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 167.52 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5707&k=6cab502d3c21845c6ace953b9a4526ac&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01921_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 141.48 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5708&k=bc879b3e98c94b4ddb1a3f02cd25dfa0&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01928_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 168.26 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5710&k=e0fcca57efe3522a4c337dc140c531b5&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01932_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 212.53 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5711&k=d7962a95d10039d1b16d615dd534e198&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01933_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 147.27 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5712&k=aa28bf424016f0260f69037ac3ebd24b&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01934_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 189.42 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5713&k=b9dc331d0b8ebfd2c6cd6b69f95b1927&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01940_Snapseed2.jpg (2017-2-23 17:40, 209.7 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5715&k=928d6385355760c9583b38a2beeeb4f5&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01941_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 173.95 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5716&k=d08995d6d77757016cd83efe9772edc8&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01945_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 150.46 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5717&k=8047212ef8f0ac6f04a7c44efcad38ac&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01967_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 196.22 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5718&k=4fc0311347f87e61d19bcce0db4b899e&t=1544710763&sid=z1Pt5w圖片附件: DSC01975_Snapseed.jpg (2017-2-23 17:40, 217.87 KB) / 下載次數 0
http://www.haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=5719&k=2f50deb5d37880cb70271d1a3b7fab2e&t=1544710763&sid=z1Pt5w


作者: 離塵    時間: 2017-2-23 23:49

回復 10# 無常

徐霞客登臨黃山曾讚嘆說:「五嶽歸來不看山,黃山歸來不看嶽」。徐霞客評黃山有「泰岱之雄偉、華山之險峻、衡岳之煙雲、匡廬之飛瀑、雁盪之巧石、峨嵋之清秀」並被世人譽為「天下第一奇山」!

看黃山奇岩 奇松 飛雲之姿便知中國的山水畫其由來了!
謝謝您的分享~
作者: 滌心塵世人    時間: 2017-2-24 09:56

回復 11# 無常

哇,真的雄偉壯觀美麗,一時之間想不到好的詞語,只能讚讚贊,謝謝分享。
作者: sy3131    時間: 2017-2-24 21:53
就像水彩畫、水墨畫哦。
大氣派的攝影!
作者: 離塵    時間: 2017-2-24 22:33

回復 11# 無常

晚安安~
作者: 無常    時間: 2017-2-24 22:36

回復  無常

徐霞客登臨黃山曾讚嘆說:「五嶽歸來不看山,黃山歸來不看嶽」。徐霞客評黃山有「泰岱之雄偉 ...
離塵 發表於 2017-2-23 23:49    谢谢。
黄山之境真的千变万化,看过其他摄影家拍摄冬季的黄山更让人惊叹。
作者: 無常    時間: 2017-2-24 22:38

回復  無常

哇,真的雄偉壯觀美麗,一時之間想不到好的詞語,只能讚讚贊,謝謝分享。 ...
滌心塵世人 發表於 2017-2-24 09:56    谢谢。:)
如果还有缘,希望还能在冬季上黄山,哈。
作者: 無常    時間: 2017-2-24 22:40
就像水彩畫、水墨畫哦。
大氣派的攝影!
sy3131 發表於 2017-2-24 21:53

谢谢31,画家当不成,就当照相老好了。
作者: 無常    時間: 2017-2-24 22:40

回復  無常

晚安安~
離塵 發表於 2017-2-24 22:33


晚安:)
作者: 離塵    時間: 2017-2-24 22:46

回復 19# 無常


歡迎光臨 haku哈酷 (http://www.haku.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2